Инфографици

Превземи PDF

(MK) Приходи на граѓанските организации 1

Превземи PDF

(MK) Приходи на граѓанските организации 2

Превземи PDF

(MK) Приходи на граѓанските организации 3

Превземи PDF

(MK) Приходи на граѓанските организации 4

Превземи PDF

(MK) Орагнизациска структура на мрежи

Превземи PDF

(MK) Членки и засегнати страни во мрежите

Превземи PDF

(MK) Финансирање, стратешко планирање и самооценка на мрежите

Превземи PDF

(MK) Приходи на граѓански организации од државно финансирање на централно ниво 2018

Превземи PDF

(MK) Доделени средства согласно Закон за игрите на среќа и за забавните игри 2018

Превземи PDF

(MK) Планирани средства за граѓански организации во буџетот за 2019

Превземи PDF

(MK) Највисок и најнизок доделен грант на централно ниво за граѓанските организации за 2018 г.

Превземи PDF

(MK) Организациска структура, Поделба на управни и извршни органи, Носење на одлуки-поделба на организациска моќ

Превземи PDF

(MK) Капацитети на управни органи, Огранизациско и административно работење, Спречување судир на интереси

Превземи PDF

(MK) Документи за финансиско работење, Раководење со човечки ресурси, Индикатори за мерење на ефективност и ефикасност

Превземи PDF

(MK) Известување и транспарентност, Вклученост на членство во носење на одлуки и организациски активности, Респонзивност кон засегнати страни

Превземи PDF

(MK) 10 препораки за зголемување на транспарентноста и отчетноста на граѓанските организации

Превземи PDF

Приходи на граѓански организации од државно финансирање на централно ниво- 2019

Превземи PDF

Највисок и најнизок доделен грант на централно ниво на граѓански организации- 2019

Превземи PDF

Панирани средства за граѓански организации од буџетот за 2021 г.

Превземи PDF

Побарана менторска поддршка и број на доделени препораки по области

Превземи PDF

Клучни препораки од спроведена менторска поддршка за граѓански организации

Превземи PDF

Споделени ресурси и дискутирани материјали

Превземи PDF

Приходи на граѓански организации од државно финансирање на централно ниво- 2020 г.

Превземи PDF

Највисок и најнизок доделен грант на централно ниво за граѓанските организации во 2020 г.

Превземи PDF

Креирана критична маса на ГО за зајакнување на транспарентноста и отчетноста во секторот

Превземи PDF

Подобрување на внатрешните процеси за поголема транспарентност и отчетност

Превземи PDF

Градење на капацитетите на ГО

Превземи PDF

Корисни алатки за подобрување на транспарентноста и отчетноста за ГО

Превземи PDF

Приходи на граѓански организации

Превземи PDF

Планирани средства за граѓански организации во Буџетот за 2022 г.