Доделени 10 грантови за унапредување на внатрешните структури на управување

Се финализираше постапката за избор на 10 грантови во рамки на програмата „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање за граѓански организации“.

Добитници на грантовите се следните организации:

Активностите на организациите опфаќаат различни сегменти на добро управување како: воспоставување на систем на оцена за вработените, воспоставување на правилници за финансиско работење, набавки, правилник за алокација на средства од донации и економски активности, подобрување на водењето на човековите ресурси, систематизација на работни места, формирање на волонтерски центар, воспоставување на деловодници за работа на управните органи на организациите, воспоставување на одредби за транспарентност и отчетност и политики за спречување конфликт на интерес, и итн.

Доброто управување, отчетноста и транспарентноста бараат особена посветеност, планирање и инвестирање на одредени ресурси. За возврат, таквите граѓански организации се препознатливи, влијателни и успешно ја остваруваат својата мисија.

Грантистите ќе ги имплементираат проектите во период од 1 јули 2018 до 31 декември 2019 г. Во овој период тие ќе бидат вклучени и во останатите активности во рамки на програмата како: обуки на тема добро управување прилагодени на потребите на организациите, национални конференции, локални настани и слично.