Глобалниот стандард за отчетност

Глобалниот стандард вклучува 12 заложби и соодветни клучни активности кои ГО ветуваат дека ќе ги остварат и врз основа на кои може да се определи нивната одговорност. Стандардот е напишан на едноставен јазик за да го олесни дијалогот со сите засегнати страни и комуникацијата со пошироката јавност. Заложбите се поделени во три групи: што целат граѓанските организации да постигнат, нивниот пристап кон промените и нивните внатрешни практики.

Стандардот: http://www.csostandard.org/wp-content/uploads/2018/01/Global Standard_Macedonian.pdf