Истанбулските принципи за развој и ефикасност на граѓанските организации (на англиски)

Истанбулските принципи даваат насока за сите граѓански организации кои сакаат да бидат успешни развојни актери и допринесуваат кон социјална позитивна промена.

Принципите: https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/seimu/nakano/pdfs/hlf4_7.pdf