Што е овозможувачка околина за развој на граѓанско општество?

Балканската мрежа за развој на граѓанското општество
Дата: 2015 година
PDFshto-e-ovozmozhuvachka-okolina-za-razvoj-na-gragjanskoto-opshtestvo.pdf

mm

Овозможувачката околина за развој на граѓанското општество е општо дефинирана како услови во кои дејствува граѓанското општество.

Поточно, овозможувачката околина подразбира разновиден спектар од услови – економски, политички, општествени, правни и други кои влијаат врз капацитетот на граѓаните доброволно да бидат дел од граѓанското општество, индивидуално или колективно. Овозможувачката околина сè повеќе се перципира како клучна за процената на состојбата на граѓанското општество.

Оваа брошура ве води низ главните елементи на овозможувачката околина за развој на граѓанското општество. Овие елементи вклучуваат правна, регулаторна и финансиска средина во која работат граѓанските организации, опишани во осум чекори.