(MK) Креираме можности за поголема транспарентност и отчетност