Средби со грантистите: следење на постигнатото и дополнителна поддршка за реализирање на проектите

Со цел да се воспостави дополнителна линија за поддршка за граѓанските организации кои добија грант за унапредување на внатрешните организациски структури на управување, тимот на програмата „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на ГО“ организираше средби со сите 10 грантисти.

Грантистите низ овие менторски среди добија можност да го потенцираат постигнатиот напредок, но и да посочат кон одредени предизвици со кои се соочиле во реализирање на активностите во проектот. На секое отворено прашање или предизвик во однос на спроведувањето на проектните активности тимот од програмата се обиде да даде повеќе насоки за соодветно постапување секогаш имајќи во предвид дека финално самите организации се тие што одлучуваат. Грантистите овие менторски средби ги искористија да соопштат колку се важни добиените средства за развојот на системите на управување во своите организации. Беше укажано дека овие грантови им овозможиле успешно да работат на сите отворени проблеми поврзани со нивната внатрешна структура на работа, а која ги засега или органите на управување или самите извршни канцеларии.

Слика 1. Менторска средба со Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ – корисник на грант за добро управување.
Слика 2. Менторска средба со Црвен крст на град Скопје – корисник на грант за добро управување.

Во наредниот период ќе се реализира уште еден циклус на вакви средби каде организациите ќе имаат можност да го предочат постигнатото но и да добијат дополнителни насоки за подобрување на внатрешните системи за работа.