Субверзивен фронт и ХОПС за Глобалната недела на отчетност

Поддршката за унапредување на внатрешните структури на управување е од особено значење за Субверзивен Фронт / Subversive Front и Healthy Options Project Skopje како грантисти на програмата „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на ГО“. Тие континуирано се залагаат за усовршување на стандардите за транспарентно и отчетно работење, а резултатите се видливи пред се во делот на зголемена доверба кај нивните целни групи. Програма на МЦМС „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на ГО“ финансирана од Европската Унија. Global Standard for CSO Accountability www.otcetnigo.mk