Кодекс за граѓански организации

Датум: септември 2021

PDF MKD: https://www.otcetnigo.mk/wp-content/uploads/2021/10/Kodeks-za-gragjanski-organizacii.pdf

PDF ALB: https://www.otcetnigo.mk/wp-content/uploads/2021/10/Kodeks-za-gragjanski-organizacii-AL.pdf

Овој Кодекс за граѓански организации има за цел да го зајакне системот на саморегулација и да придонесе до поголема професионалност  и отчетност. Еденод најголемите предизвици со кои се соочуваме денес е градењето на доверба со граѓаните и пошироката јавност.  Како граѓански организации кои делуваме налокално и национално ниво треба да обезбедиме поширока отчетност за својата работа и со тоа да го потврдиме својот јавен интерес во процесите на креирање на политиките кои се од интерес за граѓаните, а за кои добиваме ресурси.Овој Кодекс е доброволен, а секоја граѓанска организација која ќе му пристапи презема одговорност за почитување и практикување на заложбите, вредностите и стандардите утврдени во него. Кодексот е жива материја и ќе биде промовиран и унапредуван од страна на граѓанските организации доследно и континуирано.

Подготовката на овој Кодекс за ГО произлезе како иницијатива на граѓанските организации кои се дел од неформалната мрежа за транспарентност и отчетност на граѓански организации која беше формирана во рамки на програмата „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на ГО“. Во рамки на оваа програмата се реализираа 29 ре-грантови за подобрување на транспарентноста и отчетноста. А, грантистите како критична маса на граѓански здруженија кои работеа на подобрување на својата транспарентност и отчетност беа основата за формирање на мрежата. Дополнително, во рамки на мрежата се вклучија и организации кои веќе ја покриваат темата и работат на полето за добро управување и саморегулација.