Инфографици

Превземи PDF

Приходи на граѓанските организации 1

Превземи PDF

Приходи на граѓанските организации 2

Превземи PDF

Приходи на граѓанските организации 3

Превземи PDF

Приходи на граѓанските организации 4

Превземи PDF

Орагнизациска структура на мрежи

Превземи PDF

Членки и засегнати страни во мрежите

Превземи PDF

Финансирање, стратешко планирање и самооценка на мрежите

Превземи PDF

Приходи на граѓански организации од државно финансирање на централно ниво 2018

Превземи PDF

Доделени средства согласно Закон за игрите на среќа и за забавните игри 2018

Превземи PDF

Планирани средства за граѓански организации во буџетот за 2019

Превземи PDF

Највисок и најнизок доделен грант на централно ниво за граѓанските организации за 2018 г.

Превземи PDF

Организациска структура, Поделба на управни и извршни органи, Носење на одлуки-поделба на организациска моќ

Превземи PDF

Капацитети на управни органи, Огранизациско и административно работење, Спречување судир на интереси

Превземи PDF

Документи за финансиско работење, Раководење со човечки ресурси, Индикатори за мерење на ефективност и ефикасност

Превземи PDF

Известување и транспарентност, Вклученост на членство во носење на одлуки и организациски активности, Респонзивност кон засегнати страни

Превземи PDF

10 препораки за зголемување на транспарентноста и отчетноста на граѓанските организации